Bạn sẽ "bán thân" với giá bao nhiêu?

Thử tưởng tượng, một ngày nào đó, bạn phải "bán thân", thì để xem, giá của bạn là bao nhiêu nhé!

Bạn sẽ

Các quiz tương tự