Nếu là sát thủ bạn là kiểu sát thủ nào?

Vì là lần đầu làm quiz nên đừng gạch đá nhak >.<

Nếu là sát thủ bạn là kiểu sát thủ nào?

Các quiz tương tự